top of page
Search
  • ΚΩ.Α.Ν. Α.Ε.

Π ρ ό σ κ λ η σ η

Updated: Mar 10, 2022

Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο Συνεργατών δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών Φυσικών ή Νομικών Προσώπων του Αναπτυξιακού Οργανισμού Ο.Τ.Α. ΚΩ.Α.Ν. Α.Ε.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
.pdf
Download PDF • 361KB

104 views0 comments

Recent Posts

See All

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Για υποβολή προτάσεων για σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου ειδικότητας Τουριστικών Σπουδών Η ΚΩ.Α.Ν. Α.Ε. - Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης ανακοινώνει ότι προτίθεται να καταρτίσει Σύμβαση

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Για υποβολή προτάσεων για σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου ειδικότητας Π.Ε. Μηχανολόγου Μηχανικού. Η ΚΩ.Α.Ν. Α.Ε. - Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης ανακοινώνει ότι προτίθεται να καταρτίσει

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Του Έργου: " ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΝΙΣΥΡΟΥ " Προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών: Ημερομηνία: 11/07/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00.

Comments


bottom of page