top of page
Business Meeting

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΠΡΟΦΙΛ – ΟΡΓΑΝΟΓΓΡΑΜΜΑ

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός ΟΤΑ «ΚΩ.Α.Ν. Α.Ε.» συστάθηκε στις 04/02/2021, με την μορφή Ανωνύμου Εταιρείας Ειδικού Σκοπού με κύριο σκοπό την υλοποίηση της αναπτυξιακής πολιτικής των Δήμων Αστυπάλαιας, Κω και Νισύρου, αλλά και άλλων Δήμων και ενώσεών τους σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Η Εταιρεία ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», καθώς και από τις διατάξεις του Ν. 4548/2018  Ανωνύμων Εταιρειών, ως ισχύει.

Στην Εταιρεία συμμετέχουν οι Δήμοι Κω, Αστυπάλαιας και Νισύρου.

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ & Δ.Σ.

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ & Δ.Σ.

Μέτοχοι της εταιρείας είναι:

 • Ο Δήμος Κω με ποσοστό 56 %

 • Ο Δήμος Αστυπάλαιας με ποσοστό 22 %

 • Ο Δήμος Νισύρου με ποσοστό 22 %

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας απαρτίζεται από τους παρακάτω:

 • Θεοδόσιος Νικηταράς – Πρόεδρος

 • Νικόλαος Κομηνέας – Αντιπρόεδρος

 • Χριστοφής Κορωναίος – Αντιπρόεδρος

 • Παναγιώτης Αβρίθης – Μέλος

 • Σέβη Βλάχου – Μέλος

 • Αντώνιος Καμπούρης - Μέλος

 • Δημήτριος Χασαπλαδάκης – Μέλος

 • Κωνσταντίνα Σβύνου – Μέλος

 • Κρυσταλλένια Δρόσου – Μέλος

 • Ελένη Ντινώρη – Μέλος

 • Βασίλειος Βογιατζής – Μέλος

 • Νικόλαος Νικολάου – Μέλος

 • Πέτρος Πικιώνης - Μέλος

ΣΚΟΠΟΣ

ΣΚΟΠΟΣ

Η ίδρυση της «ΚΩ.Α.Ν. Α.Ε.» αποτελεί μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία των τριών Δήμων - μετόχων προκειμένου να υπερβούν τα σημαντικά προβλήματα υποστελέχωσης και γραφειοκρατίας και να αντλήσουν επιπλέον πόρους προς όφελος των δημοτών.

Η ίδρυση της «ΚΩ.Α.Ν. Α.Ε.» θα συμβάλλει στα εξής:

Ø  Στην επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη των Ο.Τ.Α.

Ø  Στην υποστήριξη και εφαρμογή της αναπτυξιακής πολιτικής και η ωρίμανση έργων υποδομής των Ο.Τ.Α.

Ø  Στην δημιουργία, υποστήριξη και εφαρμογή της αναπτυξιακής και τουριστικής πολιτικής των Ο.Τ.Α.

Ø  Στην επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη του προορισμού για θέματα προβολής και προώθησης στις τουριστικές αγορές και στην προώθηση και η αντικειμενική πληροφόρηση για το σύνολο του τουριστικού προϊόντος Ο.Τ.Α.

Ø  Στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της στρατηγικής μάρκετινγκ και τουριστικής προβολής, στην δημιουργία και τη διαχείριση τοπικών σημάτων ποιότητας και στην

Ø  ανάπτυξη ερευνητικού έργου σε σημαντικά θέματα του τουρισμού των Ο.Τ.Α.

Ø  Στην υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής συνοχής και ψηφιακής σύγκλισης των Ο.Τ.Α.

Ø  Στην παροχή προηγμένων καινοτόμων από πολιτική, κοινωνική, οικονομική και τεχνολογική άποψη υπηρεσιών, στα πλαίσια της αποδοτικότερης αλληλεπίδρασης μεταξύ δημόσιων υπηρεσιών, πολιτών και επιχειρήσεων και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής και στη βελτίωση της δυναμικής των επιχειρήσεων και της ανταγωνιστικότητά τους.

Ø  Στην βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη με την υλοποίηση, ενδεικτικώς αναφερόμενων, σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας μέσα από συστήματα μεταφορών χαμηλών ή μηδενικών εκπομπών ρύπων, αξιοποίηση ΑΠΕ, εφαρμογή αναπτυξιακών σχεδίων νέων τεχνολογιών και διαδικασιών για τη βιοοικονομία, εναλλακτική διαχείριση βιολογικών αποβλήτων – βιοενέργεια των Ο.Τ.Α.

Ø  Στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος.

Ø  Στην διασφάλιση της εθιμοτυπίας των Ο.Τ.Α.

Ø  Στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση προγραμμάτων προστασίας και ανάδειξης του ανθρωπογενούς και του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ø  Στην ανάληψη πρωτοβουλιών, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δράσεων για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη και τη βελτίωση ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Ø  Στην διάχυση ενημέρωσης και πληροφορίας για την ενεργοποίηση των φορέων του τοπικού πληθυσμού και της επιχειρηματικής κοινωνίας για την ανάληψη αναπτυξιακών πρωτοβουλιών.

Ø  Στην εκπόνηση επιχειρησιακών προγραμμάτων των Ο.Τ.Α.

Ø  Στην προώθηση της επιχειρηματικής και οικονομικής ανάπτυξης των Ο.Τ.Α.

Ø  Στον σχεδιασμό, διαχείριση και υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων και πολιτικών.

Ø  Στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των Ο.Τ.Α.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η Διοίκηση της «ΚΩ.Α.Ν. Α.Ε.» δεσμεύεται ώστε όλα τα τμήματα της Επιχείρησης, τα οποία επηρεάζουν την Ποιότητα των υπηρεσιών της, να είναι οργανωμένα με τέτοιο τρόπο και έλεγχο, ώστε να μειωθούν, να εξαλειφθούν και κυρίως να προληφθούν οι ποιοτικές ατέλειες με στόχο την πλήρη και συνεχή ικανοποίηση των πελατών, ανάλογη με την υποσχόμενη από εμάς άριστη ποιότητα.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας των υπηρεσιών που η επιχείρηση ξεκίνησε να σχεδιάζει και να εφαρμόζει σύμφωνα με τα πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2015, στοχεύει στη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας της επιχείρησης και  της ικανοποίησης των πελατών της.

Η Διοίκηση της Εταιρείας δεσμεύεται για την Ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει με πλήρη σεβασμό της Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας, με απόλυτο σεβασμό στον άνθρωπο (εργαζόμενο στην επιχείρηση, πελάτη), με σεβασμό στην ασφάλεια των εργαζομένων, καθώς και με σεβασμό στο περιβάλλον, που είναι άλλες όψεις της ευρύτερης έννοιας της Ποιότητας. Δεσμεύεται επίσης για την παροχή των απαραίτητων πόρων που θα επιτρέπουν την εύρυθμη λειτουργία του Συστήματος Ποιότητας των Υπηρεσιών που ακολουθούνται.

Η Διοίκηση της Επιχείρησης καλεί όλο το προσωπικό να συμμετάσχει στην προσπάθεια για συνεχή βελτίωση της Ποιότητας, προσπαθώντας να κατανοήσει, να εφαρμόσει και να διατηρήσει την πολιτική μας αυτή σε όλα τα επίπεδα. Ως Διοίκηση της επιχείρησης θα παρέχουμε κάθε δυνατή βοήθεια και υποστήριξη σε όλα τα στάδια του Σχεδιασμού και της εφαρμογής του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.

Η Διοίκηση της Επιχείρησης θέτει μετρήσιμους αντικειμενικούς σκοπούς για την ποιότητα σε στρατηγικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο επιμέρους λειτουργιών. Οι εν λόγω αντικειμενικοί σκοποί καθιερώνονται και παρακολουθούνται ως προς το βαθμό επίτευξής τους στα πλαίσια της Ανασκόπησης των Συστημάτων Διαχείρισης από την Ανώτατη Διοίκηση της επιχείρησης.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
bottom of page